logo

Haziran 2011

Cilt 1 / Sayı 1

KAPAK ve İÇİNDEKİLER

Araştırma Makaleleri

Ali ERYILMAZ
Pozitif psikoterapi ve gelişimsel rehberlik bağlamında bütçe yönetme [Budget development class guidance program for adolescencent with respect to positive psychotherapy and comprehensive guidance]

Fatma KOÇAK, M. Akif HELVACI
Okul yöneticilerinin etkililiği (Uşak ili örneği) [The effectiveness of schools principals (Uşak case)]

Mehmet Fatih KAYA
Türkiye ve Almanya’daki coğrafya öğretim programlarının karşılaştırılması [Comparisons of geography teaching programs in Turkey and Germany]

Mustafa KAHYAOĞLU
İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri [The views of elementary teachers on using new technologies in science and technology teaching]

Özge HACIFAZLIOĞLU, Şirin KARADENİZ, Gülay DALGIÇ
Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları: Metafor analizi örneği [School administrators’ perceptions of technology leadership: an example for metaphor analysis]

Derleme Makaleleri

Evrim ÜSTÜNLÜOĞLU
Developing a new test culture: the art of possible [Yeni bir sınav kültürü geliştirmek: olasılık sanatı]

Tuğba HOŞGÖRÜR
What are the demands of the new millennium from students, learning environments and the curriculum? [Yeni milenyumun öğrencilerden, öğrenme ortamlarından ve öğretim programlarından talepleri nelerdir?]

Züleyha ERTAN-KANTOS
Örgüt metaforlarında liderlik: kavramsal bir çözümleme [Leadership in organization metaphors: A conceptual analysis]