logo

Aralık 2011

Cilt 1 / Sayı 2

KAPAK ve İÇİNDEKİLER

Editörden / Editorial - Pozitif Örgüt Araştırmaları

 

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Edward PAJAK
The “bad” teacher: Some thoughts and questions for supervision
[Kötü öğretmenler: Denetim için bazı düşünceler ve sorular]

Hande KÖROĞLU, Ebru OĞUZ
Eğitim müfettişlerinin rehberlik rollerine yönelik öğretmen, yönetici ve eğitim müfettişi görüşleri[Opinions of primary school teachers, administrators and education supervisors regarding education supervisors’ guidance roles]

Hüseyin ŞİMŞEK
Lise öğrencilerinde okulu bırakma eğilimi ve nedenleri
[Dropout tendency among high school students and its reasons]

Mehmet Fatih KAYA, Necati TOMAL
Sosyal bilgiler dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından incelenmesi[Examination of the social sciences education program in the context of sustainable development training]

Mustafa KAHYAOĞLU
Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimi öz-yeterlikleri arasındaki ilişki
[Relationship between the self-efficacy beliefs towards environmental education and the learning styles of pre-service teachers]

Oya RAMAZAN, Sevinç DEMİR
Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36–48 aylık çocukların bilişsel gelişim düzeyleri
[Cognitive Development levels of 36-38 month-old children attending a pre-school education]

Refik BALAY
The applicability of moral virtues scale in higher education
[Moral erdemler ölçeğinin yükseköğretimde uygulanabilirliği]

Seher YARAR KAPTAN, Ayşegül ŞEYİHOĞLU
Elementary students’ opinions of learning objects: a social studies course case
[İlköğretim öğrencilerinin öğrenme nesnelerine yönelik düşünceleri: sosyal bilgiler dersi örneği]