logo

Aralık 2012

Cilt 2/ Sayı 2

KAPAK

ARKA KAPAK

İÇİNDEKİLER

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Abdurrahman İLĞAN, Mustafa ERDEM, Burcu YAPAR, Süleyman AYDIN, Şükrü Şakir AYDEMİR
Veli ilgisi ve ilköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınavlarını (SBS) yordama düzeyi
[Parents interest and regression level of primary state school students level determination exam (SBS) score]

Adnan KÜÇÜKOĞLU, Erdoğan KÖSE, Adnan TAŞGIN, Burak Yasin YILMAZ, Şeyma KARADEMİR
Mikro öğretim uygulamasının öğretim becerilerine etkisine ilişkin öğretmen adayı görüşleri [The teacher candidates’ opinions regarding the effect of micro teaching implementation on teaching skills]

Ahmet AKÇAY, Abdullah ŞAHİN
Webquest (Web macerası) öğrenme yönteminin Türkçe dersindeki akademik başarı ve tutuma etkisi [Effect of WebQuest learning method on academic success and attitude in Turkish lessons]

Ali BALCI, Ali BALTACI, Tuncer FİDAN, Caner CERECİ, Uğur ACAR
Örgütsel sosyalleşmenin, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlıkla ilişkisi: ilköğretim okulu yöneticileri üzerinde bir araştırma [The relationship of organizational socialization to organizational identification and organizational citizenship: A search on Turkish primary school administrators]

Ceyhun OZAN, Erdoğan KÖSE, Kerim GÜNDOĞDU
Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının incelenmesi [Analysis of approaches to learning of students in preschool and primary school teaching departments]

Deniz Mertkan GEZGİN, Cem ÇUHADAR
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin siber zorbalığa ilişkin duyarlılık düzeylerinin incelenmesi [Investigation of the computer education and instructional technologies students’ awareness to cyber-bullying]

H. Coşkun ÇELİK, Suzan GAZIOĞLU, Cahit PESEN
Development of a scale measuring teacher candidates’ attitudes toward research [Öğretmen adaylarının araştırmaya yönelik tutumlarını belirlemek için bir ölçek geliştirme çalışması]

İsmail KENAR
Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik veli tutum ölçeği geliştirilmesi ve tablet PC uygulaması  [Development of parents’ attitude scale regarding technology and use of technology in classes and tablet PC application]

Mustafa ERDEM, Erdal MERİÇ
Okul yönetiminde kayırmacılığa ilişkin ölçek geliştirme çalışması [Study on scale development about favoritism at school administration]

Nursel TOPKAYA
Parental communication and perceived parental attitudes about sexuality among Turkish college students [Türk üniversite öğrencileri arasında cinsellikle ilgili konularda anne ve babayla iletişim ve algılanan anne baba tutumları]

Seda DONAT BACIOĞLU, Yalçın ÖZDEMİR
İlköğretim öğrencilerinin saldırgan davranışları ile yaş, cinsiyet, başarı durumu ve öfke arasındaki ilişkiler [Aggressive behaviors in elementary students and their relationship to age, gender, academic success and anger]

Ufuk ŞİMŞEK
The effects of reading-writing-presentation and group investigation methods on students’ academic achievements in citizenship lessons [Vatandaşlık bilgisi dersinde okuma yazma sunma ve grup araştırması metotlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi]

Yusuf İNANDI, Binali TUNÇ
Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki [Effect of career barriers facing women teachers on their level of job satisfaction]

Yusuf TEPELİ, Ali Fuat ARICI
Lise öğrencilerinin atasözlerini kavrama düzeyleri üzerine nitel bir araştırma [A qualitative research on the proverbs' comprehension levels of high school students]