logo

Nisan 2013

Cilt 3 / Sayı 1

KAPAK

ARKA KAPAK

İÇİNDEKİLER

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Berru ULUSOY, Hüseyin YOLCU
Household education expenditure of families at primary school level [Ailelerin ilköğretim düzeyinde yapmış oldukları hanehalkı eğitim harcamaları]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.311a

Bülent GÜNDÜZ, Burhan ÇAPRİ, Zafer GÖKÇAKAN
Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Examining of the relationships between professional burnout, work engagement and job satisfaction]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.312a

Craig B. HOWLEY
The coming vitality of rural places
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.313a

Derya YILMAZ, Gökhan KILIÇOĞLU
Investigating graduate and non-graduate teachers’ views about educational research [Lisansüstü öğretim alan ve almayan öğretmenlerin eğitim araştırmalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.314a

Hamit ÖZEN
Okul müdürlerine yönelik motivasyonel dil ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi [Motivational language scale for school principals: Adaptation for Turkish culture, language validity, and examination of factor structure]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.315a

Meltem ACAR GÜVENDİR, Yeşim ÖZER ÖZKAN
İki ölçekleme yönteminin karşılaştırılması: İkili karşılaştırma ve sıralama yargıları [A comparison of two scaling methods: Pair wise comparison and rank-order judgments scaling]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.316a

Mustafa TOPRAK, A. Cezmi SAVAŞ
Türkiye’de okul geliştirmede uygun model arayışı: bir okul geliştirme reformu olarak Memphis yeniden yapılandırma girişiminin analizi [Search for a suitable school ımprovement model: An analysis of Memphis restructuring ınitiative as a school ımprovement reform]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.317a

Nihal TUNCA, Mustafa SAĞLAM
İlköğretim öğretmenlerine yönelik mesleki değerler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Reliability and validity work conducted on professional values scale designed for elementary school teachers]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.318a

Özden DEMİR, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU
Lise öğrencilerinin düşünme stillerinin çeşitli değişkenler acısından incelenmesi [An investigation of high school students’ thinking styles in terms of various variables]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.319a

Özlem AFACAN, Mehmet KARAKUŞ, Muhammet UŞAK
Öğretmenlerin bilgi düzeylerine ilişkin öğrenci algıları ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve bazı değişkenler açısından incelenmesi [Turkish adaptation of the scale of “student perceptions of teachers’ knowledge (SPOTK)” and examining in the aspect of some variables]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3110a

Uğur ÇAPULCUOĞLU, Bülent GÜNDÜZ
Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle başaçıkma, sınav kaygısı, akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları [Coping with stress, test anxiety, academic self-efficacy and parental attitudes in predicting student burnout]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3111a

Yusuf İNANDI, Binali TUNÇ, Fatma USLU
Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının kariyer engelleri ile iş doyumları arasındaki ilişki [Relationship between job satisfaction and career barriers for the academic staff of the education faculties]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3112a

Zuhal Arife KÜÇÜK, Selda POLAT
İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri [Primary school administrators’ opinions regarding education and the purposes of education]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3113a