logo

Ekim 2013

Cilt 3 / Sayı 2

KAPAK

ARKA KAPAK

İÇİNDEKİLER

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Ali BALCI
Doktora programı: Türk üniversiteleri doktora programları için bazı öneriler [Doctorate programme: Some implications for doctorate programmes of Turkish universities]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.321a

Derya ÇINAR & Aslan İLİK
İlköğretim fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının üst düzey düşünme becerilerine etkisi [The effects of a problem based learning approach on higher level thinking skills in primary science education]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.322a

Duncan WAITE
The dynamism of the current global (and globalized) moments: implications for teachers, administrators, and other educational leaders
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.323a

Ergül DEMİR
Kayıp verilerin varlığında çoktan seçmeli testlerde madde ve test parametrelerinin kestirilmesi: SBS örneği [Item and test parameters estimations for multiple choice tests in the presence of missing data: The case of SBS]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.324a

Funda NAYIR & Yasemin KARAMAN-KEPENEKCİ
Kaynaştırma öğrencilerinin haklarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri [Opinions of primary school teachers on mainstreaming students’ rights]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.325a

Kadriye Dilek AKPINAR & Filiz METE
Domain of culture in foreign language teachers’ competency: A comparison of Turkey and China [Yabancı dil öğretmeni yeterliklerinde kültür öğesi: Türkiye ve Çin karşılaştırması]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.326a

Mustafa BAŞARAN
Okuduğunu anlamanın ölçülmesinde paragraftan anlam kurmaya dayalı çoktan seçmeli sorular [Measurement of reading comprehension using meaning-based paragraphs with multiple-choice questions]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.327a

Mustafa İLHAN, Bayram ÇETİN, Meral ÖNER-SÜNKÜR & Ferat YILMAZ
Ders çalışma becerileri ile akademik risk alma arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon ile incelenmesi [An investigation of the relationship between study skills and academic risk taking with canonical correlation]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.328a

Özlem BEKTAŞ-ÖZTAŞKIN
Sosyal bilgiler derslerinde belgesel film kullanımının akademik başarıya ve bilinçli farkındalık düzeylerine etkisi [The effect of using documentaries in social studies lesson on the levels of academic success and mindfulness]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.329a

Recep Serkan ARIK & Ömer KUTLU
Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanı yeterliklerinin yargıcı kararlarına dayalı ölçeklenmesi [Scaling primary school teachers’ competence based on judgmental decisions in the field of measurement and evaluation]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3210a

Seda OKUMUŞ, Sedat AYDOĞDU,  Bilge ÖZTÜRK, Yasemin KOÇ, Oylum ÇAVDAR & Kemal DOYMUŞ
The views of secondary school and pre-service mathematics teachers about the seven principles for good practice in education [İlköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke hakkındaki görüşleri]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3211a

Senar ALKIN-ŞAHİN, F. Dilek GÖZÜTOK
Eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen davranışları envanteri (EDDÖDE): Geliştirilmesi ve uygulanması [Critical thinking supportive teacher behaviors ınventory (CTSTBI): Its development and application]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3212a

Şaziye YAMAN, Pelin IRGIN & Mehtap KAVASOĞLU
Communication strategies: Implications for EFL university students [İletişim stratejileri: İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen üniversite öğrencilerine yönelik çıkarımlar]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3213a

Tohit GÜNEŞ, Kazım ALAT & Ali İbrahim Can GÖZÜM
Fen öğretmeni adaylarına yönelik yenilenebilir enerji kaynakları tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması [Renewable energy sources attıtude scale for science teachers: Validity and relıabılıty study]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3214a