logo

Nisan 2014

Cilt 4 / Sayı Özel Sayı 1

KAPAK

İÇİNDEKİLER

ARKA KAPAK

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Ahmet Yaşar DEMİRKOL
Eğitim kurumlarında örgütsel bağlılık:  Meslek yüksekokulları üzerine bir araştırma [Organizational commitment in educational institutions: A research on vocational high schools]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os1a

Ali DURSUN & Ganime AYDIN-PARİM
YGS 2013 matematik soruları ile ortaöğretim 9. sınıf matematik sınav sorularının Bloom taksonomisine ve öğretim programına göre karşılaştırılması [A comparison of mathematics questions in the 2013-YGS examination and the teacher made ninth-grade class, using Bloom’s taxonomy]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os2a

Köksal BANOĞLU, Canan MADENOĞLU, Şengül UYSAL & Arif DEDE
FATİH projesine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Eskişehir ili örneği) [An investigation of teachers’ perceptions of the implementation of the FATIH project (Eskisehir province case)]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os3a

Yusuf CERİT, Nuri AKGÜN, Kaya YILDIZ & Mahmut Remzi SOYSAL
Yeni eğitim sisteminin (4+4+4) uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Bolu il örneği) [Problems and solutions for the processing of the application of the new schooling system (4+4+4) (City of Bolu sample)]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os4a

Ahmet KAYA, Refik BALAY & Abdullah ADIGÜZEL
Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım becerileri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki düzeyi [The relationship between teacher candidates’ educational internet-use skills and their knowledge acquisition skills]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os5a

Sabri ÇELİK & Gülşah GÜLEÇ
Kentleşme ve eğitim sürecinde okul binaları [School buildings in the urbanization and education process]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os6a

İnci BULUT
21. yüzyılda yeni teknolojilerin yarattığı sanat anlayışları ve görsel sanatlar öğretmeni yetiştiren kurumların eğitim programlarındaki yeri [The concepts in art created by 21st-century technologies and their place in education programmes at art teacher training faculties]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os7a

Nusrettin YILMAZ, Güntay TAŞÇI, Mustafa FİDAN & Özge NURLU
4+4+4 sistem değişikliğinin ilk yılında ilkokul birinci sınıflardaki durum: Sorunlar ve ihtiyaçlar (Erzincan örneği) [The situation of first grade students and teachers in the first year of 4+4+4 system changes: Problems and needs (Erzincan sampling)]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os8a

Nurettin BELTEKİN, Berna ŞAHİN-ÖZDEMİR, Gülçin YILMAZ, Hacer AKKALKAN & Necati CEMALOĞLU
Sürekli gelişim için e-performans yönetim sistemi: bir model önerisi [E-performance management system for continuous improvement: A model proposal]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os9a

Ali DURAN, Osman DÜZGÜN & Sevda DURAN
Sosyo-ekonomik düzeyleri farklı öğrenci velilerinin özel dershanelere yönelik tutumlarının incelenmesi  [Opinions of parents from different socioeconomic backgrounds on private training courses]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os10a

Ayşe OTTEKİN-DEMİRBOLAT & Hüseyin ASLAN
İlk ve ortaokul öğretmenlerinin etik duyarlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi  (Sinop ili örneği) [An analysis of ethical sensitivity of primary and secondary schools in the relations with students based on some variables (Case of Sinop province)]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os11a

Mustafa AYRAL, Nedim ÖZDEMİR, Adem TÜREDİ, Leyla YILMAZ-FINDIK, Hilal BÜYÜKGÖZE, Serpil DEMİREZEN, Hakan ÖZARSLAN & Yasemin TAHİRBEGİ
Öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki: PISA örneği [The relationship between teacher autonomy and student achievement: PISA sample]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os12a

Nezahat GÜÇLÜ & Gülşen YILMAZ
Uluslararası öğrenci değerlendirme programlarına göre bazı ülkelerin eğitim sistemlerinin incelenmesi [Analyzing the educational systems of several countries according to international student assessment programs]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os13a

Refik BALAY, Ahmet KAYA & Reyhan GEÇDOĞAN-YILMAZ
Eğitim yöneticilerinin hizmetkâr liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri arasındaki ilişki [The relationship between servant leadership competences and diversity management skills among education managers]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os14a

Ahmet ÜSTÜN, Ali DURAN, Hasan Burak ALTINSOY & Duygu Gizem SARAL
Okul yöneticileri ve öğretmenlerin 4+4+4 eğitim sistemine yönelik tutumlarının incelenmesi [Determining the attitudes of school administrators and teachers on 4+4+4 education system]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os15a