logo

Nisan 2014

Cilt 4 / Sayı 1

KAPAK

İÇİNDEKİLER

ARKA KAPAK

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Abdurrahman İLĞAN
Okul müdürünün öğretimsel denetim davranışları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması [A validity and reliability study of the principals’ instructional supervision behavior scale]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.1

Ahmet AYIK & Öznur ATAŞ
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretme motivasyonları arasındaki ilişki [The relationship between pre-service teachers’ attitudes towards the teaching profession and their motivation to teach]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.2

Ali ÇETİN
Bağlam temelli öğrenme ile lise fizik derslerinde kullanılabilecek günlük hayattan konular [Daily life subjects that can be used with context based learning in high school physics lessons]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.3

Asiye TOKER-GÖKÇE & Turgay BÜLBÜL
Okul bir insan bedenidir: meslek lisesi öğrencilerinin okul algılarına yönelik bir metafor çalışması [Schools as a human body: A metaphor study related to perceptions about schools among vocational high school students]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.4

Aynur K. GEÇER & İbrahim GÖKDAŞ
Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi [Examining teachers’ utilization of information and communication technologies according to certain variables]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.5

Çetin ERDOĞAN, İnayet AYDIN, Uğur AKIN & Nihan DEMİRKASIMOĞLU
Türkiye’de e-okul yönetim bilgi sisteminin ilköğretim okulu müdür yardimcilarinin görüşlerine göre değerlendirilmesi [Evaluation of the e-school management information system in Turkey, according to elementary school vice principals’ opinions]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.416

Eray YILMAZ, Yusuf Levent ŞAHİN, Halil İbrahim HASESKİ & Osman EROL
Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği [An analysis of ınternet addiction among high school students with respect to several variables: Balıkesir province sample]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.7

Fatih KEZER & Nizamettin KOÇ
Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test stratejilerinin karşılaştırılması [A comparison of computerized adaptive testing strategies]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.8

Hasan Basri MEMDUHOĞLU & Osman AYYÜREK
Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre anaokullarında farklılıkların yönetimi [Diversity management in preschools in the views of teachers and school administrators]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.9

İlhan GÜNBAYI & Tayfun YÖRÜK
Yönetici ve öğretmenlerin eğitimde fatih projesinin uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri (Antalya ili Muratpaşa ilçesi örneği) [Principals’ and teachers’ opinions about the use of project FATIH in education]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.10

İnci ÖZTÜRK & Ali BALCI
Millî eğitim bakanlığının 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeniden yapılandırılmasına ilişkin Ankara ili kamu ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin görüşleri [Views of the state primary school and secondary school principals in Ankara province about the restructure of Ministry of National Education (By decree law No. 652)]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.11

Mehmet ÖZBAŞ
İlköğretim okulu yöneticilerinin aile memnuniyetini karşılama düzeyine ilişkin veli görüşleri [Views of parents related to elementary education school administrators’ level of ensuring family satisfaction]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.12

Metin YAŞAR
Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi [Development of an attitude scale for an educational measurement and evaluation course]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.13

Murat DOĞAN, Servet DAĞKÖY, Hikmet AVCI & Nihal TUNCA
Ergen asiliği ölçeği (ERAS) [Adolescent rebelliousness scale (ARES)]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.14

Murat KAYRİ, Fuat ELKONCA, Hikmet ŞEVGİN & Görkem CEYHAN
Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının CHAID analizi ile incelenmesi [The investigation of secondary school students' attitudes towards science and technology using CHAID analysis]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.15

Mustafa FİDAN & Rıdvan KÜÇÜKALİ
İlköğretim kurumlarında yöneticilerin iletişim becerileri ve örgütsel değerler [Administrators’ communication skills and organizational values in primary education institutions]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.16

Pervin NEDİM-BAL & Mustafa ÖNER
Sosyal kaygı ile başa çıkma psiko eğitim programının ortaokul öğrencileri üzerindeki etkisi [The effect of social anxiety management training program on secondary school students]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.17

Seda OKUMUŞ, Bilge ÖZTÜRK, Kemal DOYMUŞ & Mustafa ALYAR
Maddenin tanecikli yapısının mikro ve makro boyutta anlaşılmasının sağlanması [Aiding comprehension of the particulate of matter at the micro and macro levels]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.18

Şahin DÜNDAR
Algılanan anne-baba ve öğretmen akademik katılım ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [The adaptation of the perceived parental and teacher academic involvement scale into Turkish]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.19

Tarkan YAZICI & Z. Seçkin GÖKBUDAK
Güzel sanatlar lisesi piyano öğretmenlerinin problem çözme beceri düzeyleri [Fine arts high school piano teachers’ problem solving skill levels]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.20

Tuncer BÜLBÜL & Meltem ACAR-GÜVENDİR
Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yükseköğretim yaşamına uyum düzeylerinin incelenmesi [A research study on freshman students’ higher education integration levels]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.21

Yalın KILIÇ
Turizm sektörü istihdamının eğitim durumu ve insangücü planlaması [Educational background of employees in the tourism sector and manpower planning]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.22