logo

Ekim 2014

Cilt 4 / Sayı 2

KAPAK

İÇİNDEKİLER

ARKA KAPAK

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Atilla ERKUL & Gülay DALGIÇ
Meslek lisesi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi [Investigating the professional burnout levels of vocational high school teachers]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.1

Bülent GÜNDÜZ, Yusuf İNANDI & Binali TUNÇ
Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri: betimsel bir çalışma [Opinions of school administrators about psychological counseling and guidance services: A descriptive study]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.2

Durdağı AKAN
Öğretmen algılarına göre ilk ve ortaokul yöneticilerinin demokratik tutumları ile okul kültürü arasındaki ilişki [The relationship between democratic attitudes of primary and secondary school managers and school culture as measured by teachers’ perceptions]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.3

Gani ARSLAN & Gülay ASLAN
Zihin engelli bireylere eğitim veren öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Tokat ili örneği) [Measurement of special education teachers' burnout levels (Tokat example)]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.4

Halil İbrahim KAYA & Özden DEMİR
Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri hakkındaki görüşlerinin bilişsel koçluk yaklaşımı bağlamında incelenmesi [Analysis on teacher candidates’ opinions on teacher qualifications in terms of cognitive coaching approach]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.5

H. Gonca USTA & R. Nükhet ÇIKRIKÇI-DEMİRTAŞLI
PISA 2006 sınavı sonuçlarına göre Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri okuryazarlığını etkileyen duyuşsal faktörler [The factors that affect students’ scientific literacy according to PISA 2006 in Turkey]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.6

Metin YAŞAR
Bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik [Developing an attitude scale related to scientific research methods course: Validity and reliability]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.7

Orhan KUMRAL
Eğitsel düşünce ve uygulamalar (EDU) ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Developing the inventory of educational thought and applications: Its validity and reliability analysis]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.8

Ömür G. BAYIR, Nur Leman GÖZ & Mahmut BOZKURT
Sınıf öğretmeni adaylarına göre sosyal bilgiler dersinde küresel vatandaşlık [Elementary teacher candidates' views on global citizenship in social studies course]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.9

Özge AYDIN & Fitnat KAPTAN
Fen-teknoloji öğretmen adaylarının eğitiminde argümantasyonun biliş üstü ve mantıksal düşünme becerilerine etkisi ve argümantasyona ilişkin görüşler [Effect of argumentation on metacognition and logical thinking abilities in science–technology teacher candidate education and opinions about argumentation]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.10

Şenol SEZER & Sedat SARIGÜL
TKT 7-11 sonuçlarına göre üstün yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarının analizi [An analysis of gifted students’ capabilities according to the results of TKT 7-11 test]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.11

Şirin BENUĞUR
Grafik tasarım eğitiminde görme engelliler için sosyal sorumluluk tasarımı [Social responsibility for the visually impaired in graphic design education]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.12

Şule AKALIN & Nizamettin KOÇ
Satış personeline yönelik performans değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi [The study of the development of performance evaluation scale and psychometric qualities research towards sales personnel]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.13

Yalın KILIÇ
Türkiye’de eğitimsel eşitsizlik ve toplumsal tabakalaşma ilişkisine dair ampirik bir çalışma [The relationship between educational inequality and social stratification in Turkey: An empirical study]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.14

Yar Ali METE & Hüseyin SERİN
Effect of perceived organizational justice and organizational trust on organizational commitment behavior [Örgütsel adalet ve örgütsel güven algısının örgütsel bağlılık davranışına etkisi]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.15

Yasemin BOZDEMİR & Hüseyin YOLCU
Okul yöneticilerinin örgütsel adanmışlık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki [The relationship between the school administrators’ organizational commitment levels and problem solving skills]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.16

Yusuf TEPELİ & Mustafa CANER
Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması ile ilgili görüşleri [Teacher certificate program students’ opinions on teaching practice]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.17

Derleme Makaleleri

İrfan ERDOĞAN
Milli eğitim bakanlığı sisteminin kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine doğru dönüştürülmesi [The transformation of ministry of national education system from separation of powers to unity of powers]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.18

M. Kürşad YANGİL & Caner KERİMOĞLU
Bilmecelerin eğitimdeki yeri ve önemi [The place and importance of riddles in the education]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.19