logo

Nisan 2015

Cilt 5 / Sayı 1

KAPAK

İÇİNDEKİLER

ARKA KAPAK

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Betül BALKAR & Metin ÖZKAN
Educational leadership standards preferred by school administrators in educational leadership development [Okul yöneticilerinin eğitim liderliği geliştirmede tercih ettikleri eğitim liderliği standartları]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.1

Çağlar KAYA & Sinem KAYA
Relationship between prospective teachers’ dysfunctional attitudes and their attitudes towards the teaching profession [Öğretmen adaylarının fonksiyonel olmayan tutumları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.2

Emre GÜVENDİR & Deniz Mertkan GEZGİN
The effect of a Facebook game that requires English vocabulary knowledge on students’ English vocabulary development [Facebook üzerinde İngilizce sözcük bilgisini gerektiren bir oyun uygulamasının öğrencilerin İngilizce sözcük öğrenimlerine olan etkisi]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.3

Güliz AYDIN
The level of utilization of conceptual change approach by classroom teachers in science classes [Sınıf öğretmenlerinin fen derslerinde kavramsal değişim yaklaşımını kullanma düzeyleri]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.4

Hakan SARIÇAM
Academic locus of control and motivational persistence: structural equation modeling [Akademik kontrol odağı ve motivasyonel kararlılık: Yapısal eşitlik modellemesi]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.5

Mukadder SEYHAN-YÜCEL
An investigation of interpersonal problem solving approaches of foreign language teacher candidates in the context of locus of control [Yabancı dil öğretmen adaylarının kişilerarası problem çözme yaklaşımlarının kontrol odağı bağlamında incelenmesi]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.6

Mustafa Kayıhan ERBAŞ, Hüseyin ÜNLÜ & Yaprak KALEMOĞLU-VAROL
Turkish conformation of the physical education predisposition scale: A validity and reliability study [Beden eğitimi dersi yatkınlık ölçeğinin türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.7

Necdet AYKAÇ, Hilal BİLGİN & Çetin TORAMAN
Evaluation of pedagogical formation program based on the opinions of pre-service teachers (Muğla Sıtkı Koçman university sample) [Pedagojik formasyon programının öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.8

Selda BAKIR & Esra ÖZTEKİN-BİÇER
Logical thinking and cognitive development levels of pre-service science teachers [Fen bilgisi öğretmen adaylarının mantıksal düşünme ve bilişsel gelişim düzeyleri]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.9

Yeliz TEMLİ-DURMUŞ & Başak KASA
School principals’ and teachers’ views on reasons for the decrease of success in Turkish university entrance exams (case of Malatya) [Üniversiteye giriş sınavlarındaki başarının düşme nedenlerine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri (Malatya ili örneği)]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.10

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Bahar DİNÇER, Süha YILMAZ & Cenk KEŞAN
The investigation of professional perception and hopelessness levels of computer and instructional technologies pre-service teachers [Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleğe karşı algı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.11

Karmelita PJANIĆ, Edin LIĐAN & Admir KURTANOVIĆ
Visualization of relationship between a function and Its derivative

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.12

Ozan FİLİZ & Adile Aşkım KURT
Flipped learning: Misunderstandings and the truth [Ters-yüz öğrenme: Yanlış anlaşılmalar ve doğrular]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.51.13