logo

Nisan 2016

Cilt 6 / Sayı 1

KAPAK

İÇİNDEKİLER

ARKA KAPAK

MAKALELER

Araştırma Makaleleri

Abbas ERTÜRK
The relationship between whistleblowing and organizational citizenship behavior for high school teachers [Ortaöğretim kurumlarında bilgi uçurma ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.1

Arzu ÖNEL & Zeynep YÜCE
Determining the cognitive structures of science teacher candidates on “evolution” through word association test [Fen bilgisi öğretmen adaylarının “evrim” konusundaki bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi ile belirlenmesi]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.2

Asuman Seda SARACALOĞLU & İbrahim GÖKDAŞ
Variables that predict academic procrastination behavior in prospective primary school teachers [Sınıf öğretmeni adaylarının akademik erteleme davranışını yordayan değişkenler]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.3

Aytunga OĞUZ
Development of oral expression self-efficacy belief scale for pre-service teachers [Öğretmen adaylarına yönelik sözlü anlatım öz yeterlik inancı ölçeğinin geliştirilmesi]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.4

Çetin TORAMAN & Özgür ULUBEY
The effect of creative drama method on the attitude towards course: a meta-analysis study [Yaratıcı drama yönteminin derse yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.5

Emrah GÜL, Çilem DOĞAN GÜL, Ömay ÇOKLUK & Murat KAYRİ
Views about the use of open-ended items in large scale assessment in Turkey: a phenomenological approach [Türkiye’de geniş ölçekli sınavlarda açık uçlu madde kullanımına yönelik görüşler: Fenomonojik bir yaklaşım]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.6

Gökçe ÖZDEMİR & Sevilay ŞAHİN
Development of the technical leadership skills scale in vocational and technical high school administrators: Reliability and validity studies [Mesleki ve teknik ortaöğretim okul yöneticilerine yönelik teknik liderlik becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.7

Mustafa Volkan COŞKUN & Didem ÇETİN
Finding and associating the core in the texts within Turkish textbooks [Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde özü bulma ve ilişkilendirme]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.8

Şener ŞENTÜRK & Seher BAYAT
Toys library: A phenomenological study [Oyuncak kütüphanesi: Bir fenemonoloji araştırması]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.9

Yusuf İNANDI, Ayşe UZUN & Hayriye YEŞİL
The relationship between the principals’ leadership styles and their efficacy in change management [Okul müdürlerinin göstermiş oldukları liderlik stilleri ile değişimi yönetme yeterlikleri arasındaki ilişki]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.10

ICLEL 2015-1st International Conference on Lifelong Education and Leadership

Erdoğan TEZCİ & Neriman ATASEVEN
Effects of learning style and demographic factors on learning strategies [Öğrenme stilleri ve bazı demografik faktörlerin öğrenme stratejileri üzerindeki etkisi]
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.11

Melih KARAKUZU & Pelin İRGİN
High or low context culture in the EFL classroom? [Yabancı dilin İngilizce olarak öğretildiği sınıflarda yüksek ya da düşük bağlamlı kültür?]

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.12